Mijn CT&A

Het UBO-register: moet uiterlijk op 30 november 2018 in orde zijn !

Gepubliceerd op 12-09-2018 door Frederic Bogaerts

Na invoeging van artikelen 14/1 en 14/2 in het Wetboek van Vennootschappen werd een centraal register waarin gegevens worden opgenomen over vennootschappen en hun achterliggende natuurlijke personen, het UBO-register.

De zaakvoerders of bestuurders van alle Belgische vennootschappen worden verplicht om de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap in het UBO-register in te voeren, maar ook alle latere wijzigingen aan te brengen.

Wat is een “uiteindelijke begunstigde” ?

“de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt of de lasthebber van de cliënt en/of de natuurlijke persoon voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan” (art. 4, lid 1, 27° wet van 18 september 2017).

Met andere woorden:

  • De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks minimum 25 % van de stemrechten, van de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap, bezitten, alleen of samen met anderen.
  • De natuurlijke personen die op een andere manier zeggenschap hebben over de vennootschap.
  • De natuurlijke personen die behoren tot het ‘hoger leidinggevend personeel’, indien het op geen enkele manier mogelijk blijkt om personen hierboven bedoeld te identificeren, of indien er twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen wel degelijk de uiteindelijke begunstigde(n) is/zijn (art. 4, lid 1, 27°, a) van de wet van 18 september 2017).

Welke informatie moet in het UBO-register opgenomen worden?

  • de naam
  • de geboortedatum
  • de nationaliteit
  • het adres
  • de aard en omvang van het door de uiteindelijke begunstigde gehouden economisch belang.

Wanneer moet deze informatie bezorgd worden?

Uiterlijk op 30 november 2018 moet deze informatie in het UBO-register ingevoerd worden.

Alle latere wijzigingen moeten binnen een termijn van één maand na kennisname in het UBO-register aangepast worden.

Opgelet: indien u hiermee niet in regel bent, wordt een geldboete van 50 tot 5 000,00 euro opgelegd (zie art. 14/2 W.Venn.).

Bovendien moet u deze informatie ook verstrekken aan de economische beroepsbeoefenaars: kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, externe accountants, enz.

Hoe zal dit praktisch moeten gebeuren?

De gegevens kunnen via MyMinfin in het UBO-register ingevuld worden. Hiervoor kan de zaakvoerder of bestuurder met zijn elektronische identiteitskaart inloggen op deze toepassing.

U kan ook volmacht voor MyMinfin verlenen aan een derde persoon, bijvoorbeeld aan ons als uw accountant, die dan de informatie in naam van uw vennootschap kan invullen.

Wij zullen onze klanten hierover zeer binnenkort meer informatie bezorgen.

Noteer alvast dat het van groot belang is ons te contacteren, indien er latere wijzigingen zouden zijn in de samenstelling van de aandeelhouders, en dus in de samenstelling van de uiteindelijk begunstigden.

 

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.